รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2564: อ่าน 29 คน การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่3): อ่าน 27 คน ขอให้พนักงานตอบแบบประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ (ITA) 25..: อ่าน 48 คน ขอประชาสัมพันธ์บุคคลภายนอกตอบแบบประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใส (ITA) ปี..: อ่าน 64 คน การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามตัวชี้วัด ITA ปีงบฯ 65: อ่าน 22 คน ประกาศ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 5) ครั..: อ่าน 120 คน
 
ไม่มีข้อมูลข่าว

 

:::::::::::::::::::::