ขอให้บุคคลและนิติบุคลที่ติดต่องานกับเทศบาลตำบลคอกช้าง เข้าประเมิน ความ..: อ่าน 28 คน หลักเกณ์การสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด: อ่าน 19 คน การผ่อนผันเก็บค่าลิขสิทธิ์์เพลงแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแด..: อ่าน 26 คน ขอความอนุเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชน แสดงความคิดเห็นต่อร่าง พ..: อ่าน 22 คน ประกาศ ป.ป.ช. 2 ฉบับ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี..: อ่าน 22 คน แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกรายละเอียดรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 256..: อ่าน 17 คน
 
 
สภาพทั่วไป
 
ที่ตั้งและขนาด
                       เทศบาลตำบลคอกช้าง เป็นเทศบาลขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา มีพื้นที่ 2.44 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจาก อำเภอธารโต 20 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดยะลา 80 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 410 (ยะลา – เบตง)

อาณาเขตติดต่อ
                      ทิศเหนือ            อบต.แม่หวาด ม.5 บ้านฆอแย
                      ทิศตะวันออก     อบต.แม่หวาด ม.5 บ้านฆอแย
                      ทิศใต้                อบต.แม่หวาด ม.3 บ้านกระป๋อง
                      ทิศตะวันตก        อบต.แม่หวาด ม.8 บ้านปาโจแมเราะ


สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
                      สภาพภูมิประเทศ เทศบาลตำบลคอกช้างนั้น เป็นที่ราบเชิงเขา พื้นที่โดยรอบเป็นภูเขาสูงชัน มีคลองคอกช้างไหลผ่านบริเวณตอนกลางของชุมชนในแนวตะวันตก-ตะวันออก ผ่านทะเลสาบธารโตและไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีในบริเวณเขื่อนบางลาง
                      ลักษณะภูมิอากาศ เทศบาลตำบลคอกช้าง มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเมืองร้อน มีฝนตกตลอดปี มี 2 ฤดู คือ ฤดูแล้งและฤดูฝน ซึ่งฤดูฝนจะมีระยะเวลายาวนานเกือบทั้งปี ทั้งนี้เพราะอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ปริมาณน้ำฝน/ปีประมาณ 2,742.1 มิลลิเมตร

เทศบาลตำบลคอกช้าง มี 2 ชุมชน คือ
                      -ชุมชนตลาดคอกช้าง
                      -ชุมชนเทศบาลคอกช้าง


จำนวนประชากร
ปี พ.ศ
ชาย
หญิง
รวม
2553
821
724
1545

ข้อมูลงานทะเบียนราษฎร์ ณ.วันที่ 30 มิถุนายน 2553